Zoznam realizovaných zmlúv v rokoch 2003 - 2006

Názov  projektovej dokumentácie Stručný popis realizovaných prác
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice VS-1, Dca_Therm Dubnica nad Váhom - projekt plynovej kondenzačnej kotolne, výkon 2,1 MW, náhrada parného vykurovania teplovodným, riadiaci systém Jonson Controls, projekt - inžinierska činnosť
Racionalizácia výroby tepla- kotolňa K2, Dca_Therm Dubnica nad Váhom - úprava zapojenia prípravy TÚV, náhrada parného vykurovania teplovodným, riadiaci systém Jonson Controls, projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia havarijného stavu TH na ZŠ na Fándlyho ul. Pezino -úprava zapojenia tlakovo závislej výmenníkovej stanice, osadenie združeného rozdeľovača, trojcestných zmiešavacích ventilov, čerpadiel a riadiaceho systému projekt - inžinierska činnosť
Plynová kotolňa na Fándlyho ul. Pezinok - projekt plynovej kondenzačnej kotolne, výkon 4,5 MW, stavba, technológia, prípojka plynu, regulačná stanica plynu, riadiaci systém Siemens projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia plynovej kotolne S3, Bytový podnik Brezová s.r.o. - teplovodná plynová kondenzačná kotolňa o výkone 3,6 MW, automatizovaný systém riadenia výroby tepla, riadiaci systém Siemens, vyregulovanie vonkajších rozvodov ÚK a TÚV, projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice VS-1 a VS-2, Bytový podnik Brezová s.r.o. -úprava zapojenia tlakovo závislej výmenníkovej stanice, osadenie združeného rozdeľovača, trojcestných zmiešavacích ventilov, čerpadiel a riadiaceho systému projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia tepelných rozvodov - sídlisko Dolná štvrť Myjava -rekonštrukcia vonkajších rozvodov vykurovania a rozvodu teplej pitnej vody a hydraulické vyregulovanie projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia technologickej časti kotolne KDŠ-1, Myjava -osadenie výmenníkovej stanice vykurovania a prípravy teplej pitnej vody projekt - inžinierska činnosť
Osadenie kondenzačných kotlov do kotolne JUH, Pezinok INSSPOL s.r.o, Zátišie 12, Bratislava -osadenie dvoch plynových kondenzačných kotlov o výkone 2,5 MW a pripojenie do existujúcej výmenníkovej stanice projekt - inžinierska činnosť
Oprava zapojenia TÚV v plynovej kotolni Horné Rákovce, TEPLICO Turčianske Teplice -osadenie nabíjacej stanice prípravy teplej úžitkovej vody, úprava zapojenia zásobníkov a hydraulické vyregulovanie vonkajších rozvodov - zvýšenie hospodárnosti výroby tepla projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia plynovej kotolne S-1, Bytový podnik Brezová s.r.o. -kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne, osadenie kondezačného a nízkoteplotného kotla, nabíjacej stanice a zásobníkov teplej úžitkovej vody, vyregulovanie vonkajších rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody. Projekt - inžinierska činnosť
Modernizácia TH Brezovec - I. etapa, Dolný Kubín - rekonštrukcia výmenníkovej stanice na teplovodnú kondenzačnú kotolňu, výmena a doplnenie vonkajších rozvodov vykurovania, osadenie objektových výmenníkových staníc na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody projekt - inžinierska činnosť
Racionalizácia výroby tepla- kotolňa K1 - kondenzačná, Dca_Therm Dubnica nad Váhom - projekt plynovej kondenzačnej kotolne, výkon 4,5 MW, náhrada parného vykurovania teplovodným, riadiaci systém Jonson Controls, projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia kotolne K3 SLUŽBYT Svidník -osadenie plynového kondenzačného kotla o výkone 1MW do existujúcej plynovej kotolne- zvýšenie hospodárnosti výroby tepla projekt - inžinierska činnosť
Plynová kotolňa ZUŠ Dubnica nad Váhom -osamostatnenie vykurovania základnej umeleckej školy, vybudovanie vlastnej plynovej kotolne, prípojka plynu, regulačná stanica plynu a hydraulické vyregulovanie projekt - inžinierska činnosť
Rekonštrukcia zdroja K4-E2, Dca_Therm Dubnica nad Váhom -osadenie výmenníkovej stanice vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody do horúcovodnej plynovej kotolne, osadenie riadiaceho systému projekt - inžinierska činnosť
Stavebné bytové družstvo - Trenčín   -hydraulické vyregulovanie vykurovania, osadenie termostatických ventilov s termostatickou hlavicou, výmena uzatváracieho šroubenia, osadenie pomerových meračov tepla, osamostatnenie vykurovania - osadenie združeného rozdeľovača a ekvitermickej regulácie projekt - inžinierska činnosť
TEBYS s.r.o. Trenčín - Správa bytového a domového fondu    -hydraulické vyregulovanie vykurovania, osadenie termostatických ventilov s termostatickou hlavicou, výmena uzatváracieho šroubenia, osadenie pomerových meračov tepla, osamostatnenie vykurovania - osadenie združeného rozdeľovača a ekvitermickej regulácie projekt - inžinierska činnosť